תנאי שימוש באתר ללדת

תקנון האתר "ללדת"

1.תקנון זה בא להסדיר את ההסכמות שבין גולשי האתר לבין הנהלת האתר. הנהלת האתר תהא רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקוליה.

2. גולשים באתר יכונו בתקנון זה "גולש" והנהלת האתר תכונה בתקנון "האתר".

3. הגלישה באתר הינה בכפוף לתקנון זה. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה מצד הגולש לאמור בתקנון.

נוהל הודעה והסרה:

4. אתר זה מקבל מידע לכל אורך שעות היממה ממקורות שונים, אנונימיים בחלקם, כחלק מתפיסת רשת האינטרנט. יכול ויהיו גורמים שיבקשו לנצל לרעה את האנונימיות ברשת כדי לפגוע באחר, להפר פרטיות, לבצע פרסום לשון הרע – בתום לב או במזיד, להפר זכויות יוצרים או לבצע מעשים הנחשבים לפי חוק לעוולות או לעבירות.

5. האתר אינו מנוטר 24 שעות ביממה, על כל מרכיביו וכל ההודעות והמידע המועלה בו, ומטבע הדברים אינו יכול להבטיח בכל עת כי מידע פוגעני או הפרה לא תתבצע באתר.

6.עניין זה נדון בבתי המשפט בארץ והפסיקה קבעה נוהל "הודעה והסרה" ולפיו בעלי האתר מצופים להסיר מידע פוגעני במידה והנפגע מפנה את תשומת ליבם למידע כזה. אתר זה מתנהל לפי נוהל "הודעה והסרה".

7.יובהר כי לפי פסיקת בתי המשפט בארץ, הנהלת האתר אינה רשאית למסור לאחר, לכל צורך שהוא, את כתובת ה-IP של גולש אנונימי.

לשון הרע:

8.אתר זה אינו מעוניין לשמש לגורמים שונים כפלטפורמה להשמצת גורמים אחרים. לא לשם כך הוקם האתר ואין זה רצונו כי מידע פוגעני יופיע בו. לצורך הבטחת עיקרון זה, פועל האתר תחת נוהל "הודעה והסרה" המקובל בפסיקה בישראל, ולפיו יוסר מהאתר, בתוך זמן סביר (עד 3 ימי עבודה), כל מידע שייתפס כפוגעני, היה והאדם או התאגיד הנפגע יסב את תשומת לב האתר לכך שפרסום כזה הועלה אליו.

9.הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר מידע המהווה לשון הרע או מוציא דיבתו של אחר, לפי ההגדרות המופיעות בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. ככלל, אין להשמיץ אחר, אין להזכיר בשמו גורם אחר למטרות הכפשה ואין לנצל במה זו של האתר למטרות מסוג זה.

10.אין לבצע עוולה מסחרית של מתחרה עסקי כמובנה בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999.

11.האתר מודיע לגולשיו כי הוא אינו יכול ואינו מתיימר, פרקטית, לנטר במשך 24 שעות ביממה את כל ההודעות המועלות אליו בו זמנית ממקורות שונים ועל כן יכול והודעה לא ראויה עשויה להופיע באתר. על כן יש להסב את תשומת לב האתר לכך.

12.מובהר כי במידה ואדם או תאגיד מרגיש נפגע מפרסום הנחשב בעיניו כלשון הרע או עוולה מסחרית, עליו להפנות את תשומת לב האתר לפרסום דנן באמצעות הודעה בכתובת info@laledet.co.il. היה והפרסום ייתפס בעיני האתר כפוגעני כלפי גורם כלשהו, הפרסום יוסר לפי נוהל "הודעה והסרה". לאתר שיקול דעת באם להסיר מידע.

13.האתר אינו פועל כ"צנזור" ולא יסיר מידע המבטא הבעת דעה לגיטימית, מידע זמין ברשת או מידע עובדתי שהתברר כנכון. ככלל, כל מידע שממילא מוגן בהגנות חוק איסור לשון הרע אינו מהווה לשון הרע.

14.זמן התגובה של האתר לבקשת הסרה תלוי בשעת הפנייה וביום הפנייה.

15.בכל תביעה שתוגש בעניין לשון הרע בגין מידע שפירסם גולש יהא הגולש האחראי לפצות את האתר ולשפותו לפי החוק.

זכויות יוצרים:

16.כל גולש המעלה חומר לאתר מתחייב כי הוא הבעלים של החומר ושל התוכן וכי הוא מי שיצר את התוכן או הורשה לעשות בו שימוש, וזאת לרבות תמונות, טקסטים וכל חומר תוכני אחר. העלאת חומר שנוצר על ידי אחר עשויה להוות הפרה של זכות יוצרים וידוע לגולש כי במידה ותובא פנייה בפני האתר להסיר חומר מפר, החומר יוסר על פי נוהל "הודעה והסרה".

17.כל גולש מתחייב שלא להטעות את האתר בטענה כי הוא היוצר של חומר תוכני שיצר למעשה אדם אחר. יובהר כי נטילת קרדיט עבור יצירה של אחר עשויה להוות הפרה של הזכות המוסרית השייכת ליוצר התוכן.

18.בתביעה שתוגש בעניין זכויות יוצרים, יחויב המפר לפצות את האתר ולשפותו לפי החוק.

19.תורם מידע באתר, אם במאמר ואם באמצעות תגובית, מתחייב כי המידע שהוא מעלה נוצר על ידו וכי לא הפר זכותו של אחר.

20.התכנים המופיעים באתר שייכים לאתר, לרבות תכנים שנמסרו על ידי גולש או על ידי כותב, אם במאמר ואם בתגובית. כל המידע הגראפי שייך לאתר. השימוש בקניין הרוחני של האתר מותנה בהסכמה בכתב של הנהלת האתר וחלים עליו כל חוקי הקניין הרוחני ולרבות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 וחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.

21.יובהר כי סימול האתר מהווה סימן מסחר רשום ומוגן וכי גם הוא, כשם האתר, החומר הגראפי והוויזואלי, מוגנים ואסורים בהעתקה או שימוש מפר ללא היתר מפורש ובכתב מבעלי האתר.

תכנים מקצועיים באתר:

22.האתר עושה שימוש במידע מקצועי או אישי-חווייתי המועבר אליו מכותבים שונים (להלן "הכותב") והם האחראים הבלעדיים לחומר המועלה מטעמם.

23.בטרם העלאת החומר לאתר, מוסכם בין האתר לכותב כי הכותב הוא האחראי הבלעדי על התוכן הנכתב, מהימנותו, התאמתו, לשונו ורמתו, והוא ישפה ויפצה את אתר "ללדת" ובעליו בכל מקרה של הגשת תביעה או טענה או פנייה הנוגעת בתוכן, אם מפאת טענה לאי דיוק מדעי או רפואי ואם מפאת טענות ללשון הרע, הפרת זכות יוצרים, הפרת הפרטיות, פרסום שלא כדין, הפרת חובת אתיקה מקצועית או כל טענה לעוולה, הפרה או עבירה מכל סוג שהוא. מוסכם כי הכותב יהא אחראי בלעדית לכל אחריות, רשלנות, מחדל, תביעה או טענה הנובעת מהתוכן הכתוב.

24.כמו כן, הכותב מתחייב כי הוא הינו היוצר של המאמר ואין ולא תהיה לאחר טענה להפרת זכות יוצרים.

25.מוסכם כי התוכן יעבור עריכה על ידי צוות האתר בטרם פירסומו, אז יאושר בגירסתו הערוכה על ידי הכותב ולאחר מכן יפורסם באתר. צוות האתר יהא רשאי לערוך, לקצר, להדגיש קטעים או לתת כותרות לתוכן.

26.האתר יהא רשאי להסיר מאמר מסיבותיו הוא, להעבירו לארכיון או להסירו כליל, ולאחר מכן להשיבו או שלא להשיבו.

27.כותבים המעוניינים להעביר חומרים לאתר, ייצרו קשר עם הנהלת האתר, והחומר יועלה בכפוף לחתימה על הסכם בין הצדדים.

28.יובהר לגולש כי הכתוב במאמרי התוכן הינו בגדר המלצה מפי רופאים, מומחים שונים, בעלי דעה, אימהות מנוסות ואחרים, על סמך ניסיון החיים לצורך מידע בלבד.

29.גם כשכותב המאמר הינו רופא וגם כשאינו, יובהר כי אין מדובר בהמלצה רפואית ואין הדברים הכתובים מהווים תחליף לחוות דעת פרטנית. יישום ההמלצות הינו באחריות בלעדית של הקורא.

30.האתר והכתבים לא יישאו באחריות משפטית, רפואית או אחרת הנובעת מהפרסום ומומלץ לכל הורה להיוועץ במומחים לכל עניין רפואי או אחר.

31.במאמר של אדם שחווה חוויה או מספר על תופעה או עצה, יובהר כי המידע המופיע במאמר מבטא את עמדתו של כותבו. אין המאמר מהווה תחליף לבדיקה רפואית או משפטית פרטנית. האתר או כותב המאמר לא יהיו אחראים לכל תוצאה הנובעת מכך שמי מקוראי המאמר ביצע את המוצע בו, בלא להתייעץ כראוי עם בעל מקצוע בעניינו האישי.

שמירת פרטיות באתר:

32.הירשמות לאתר מטייבת את השימוש בו ומאפשרת מתן מידע אישי, התאמה של תכני האתר ושימוש במידע – לתועלת הגולש ולתועלת האתר, הכל לפי המופיע בתקנון זה. העברת הפרטים של המשתמש לאתר משמעה הסכמה לכתוב בתקנון זה.

33.האתר דואג שלא להפר את חוקי הפרטיות ומשכך האתר לא מעביר את פרטי הגולש לצד ג' כלשהו. עם זאת, הגולש נותן הסכמתו, כשהוא מעביר את הפרטים לאתר, לקבלת מידע שיווקי, מסחרי, אינפורמטיבי או אחר מטעם האתר, ולגולש לא תהא כל טענה או תביעה בעניין משלוח מידע זה לפי התיקון לס' 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, קרי – בטענה למשלוח "דואר זבל פרסומי" ללא היתר. העברת הפרטים לאתר מהווה הסכמה מרצון לקבלת המידע כאמור.

34.עם העברת המידע לאתר, מסכים הגולש כי המידע יישמר בידי הנהלת האתר, ולא תהא כל טענה בעניין הימצאות הפרטים במאגר נתונים, כמובנו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

35.האתר עשוי לפעול באמצעות שירות "cookies" לצורך טיוב ושיפור השימוש של הגולש באתר. לגולש לא תהא טענה לעניין זה.

36.האתר יפעל לאבטחת המידע באתר באמצעות אמצעי אבטחה ראויים. ידוע לגולש כי אמצעים אלה אינם מבטיחים אבטחה מלאה לאור חידושים טכנולוגיים שונים והתקפות שונות ובלתי צפויות על אתרים בישראל.

37.האתר יהא רשאי למסור את הפרטי הגולש בכל מקרה שבו יתבקש על ידי צו שיפוטי או רשות מוסמכת או במקרים בעלי אופי מובהק של סכנה.

38.ככלל, האתר מצפה ממשתמשיו לפעול באופן הוגן ומכובד זה כלפי זה, וכן כלפי האתר והנהלתו, ולשמור על שפה מכובדת, על הוגנות אישית ומסחרית. אי מילוי אחר דרישות אלה עשוי להוביל למחיקת החומר שהוסיף הגולש, להסרת הגולש מרשימת המשתמשים או לנעילת האתר בפניו

איסור על שימוש מסחרי במידע שבאתר:

39.המידע באתר הוא רכוש האתר. השימוש בו הוא שימוש אישי של הגולש,. חל איסור על העתקת חומרים או שימוש כלשהו למטרות מסחר, ברשת או מחוצה לה.

40.יותר לאתר לתבוע משתמש המפר תנאי זה ועושה שימוש בתכני האתר לצורך מסחרי או תחרותי, בלא שתקום לגולש טענה בדבר הזיהוי של ה-IP לצורך זה.

הוראות כלליות:

41.לאתר הזכות המלאה לנתק את השירות לגולש המבצע הפרות או פוגע באתר או עובר על הוראות התקנון.

42.האתר אינו אחראי לחומר המופיע באתרים אחרים אליהם מועבר הגולש באמצעות קישוריות מאתר זה.

43.הגולש מתחייב כי המידע שהוא מוסר במסגרת פעולת רישום לאתר הינו מידע נכון הכולל את פרטיו האישיים.

44.האתר אינו אחראי לעוגמת נפש או לנזק כלשהו הנובע מהשבתת האתר, אם באופן יזום לצורך תחזוקה או צורך אחר, ואם כנובע מתקלה טכנית שאינה נובעת מפעילות האתר אלא ממפעילות האינטרנט או חברות התקשורת.

45.האתר אינו אחראי לתוכן מודעות פרסומיות, לאיכות המוצרים והשירותים, או לכל מידע המופיע בפרסומים אלה.

46.במקרה של מחלוקת משפטית הנוגעת בעניין הנובע מהאתר, תהא הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט בתל אביב.