עו"ד הדר פלד – טל על זכויות נשים בהריון

פיטורין בהריון

עו"ד הדר פלד טלאת בהריון ורוצה לדעת את זכויותייך מול המעסיק? עו"ד הדר פלד – טל, בעלת משרד עו"ד העוסק בדיני עבודה וזכויות עובדים מפרטת מהן הזכויות המלאות להן זכאית עובדת בהריון במהלך עבודתה ועד ליציאתה לחופשת הלידה.

מס' מילים כלליות על הריון ותעסוקה

היריון נחשב לדבר 'לא רצוי' מבחינה תעסוקתית ומבחינת המעסיק, שכן הוא מזמן היעדרויות תכופות וממושכות של העובדת הנמצאת בהריון ביניהן יציאות לבדיקות, מצבים רפואיים המחייבים היעדרות, חופשת הלידה שמגיעה בסיומו של ההיריון המהווה היעדרות משמעותית של העובדת וכו'. חוק עבודת נשים בא להגן על נשים בהריון במקומות עבודה ולהסדיר את זכויותיהן, אותן אפרט במאמר זה.

לכתבה על איסור פיטורים בהריון

לכתבה על זכויות נשים בחופשת הלידה ולאחריה

מתי ע"פ חוק אישה צריכה להודיע למעסיק על דבר הריונה?

עפ"י החוק, העובדת חייבת ליידע את המעביד על הריונה בחודש החמישי להריון זאת על מנת לאפשר למעביד להיערך לקראת ההיעדרות הצפויה בחופשת הלידה.

מה אסור למעסיק לעשות החל מרגע שנודע לו שהעובדת בהריון?

העסקה בשעות נוספות ובימי המנוחה השבועית

לאחר החודש החמישי חל איסור להעסיק את העובדת בשעות נוספות, או בימי המנוחה השבועית (יום המנוחה השבועית הוא שבת, ראשון, או שישי – בהתאם לדתה של העובדת), אלא אם כן העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעביד אישור רפואי לפיו אין מניעה להעבידה בשעות נוספות, או בימי במנוחה השבועית.

איסור העסקה בעבודת לילה

אין לחייב עובדת לעבוד בעבודת לילה, לאחר החודש החמישי. עובדת שאיננה מעוניינת לעבוד בעבודת לילה לאחר החודש החמישי רשאית להודיע על-כך בכתב למעביד.

איסור פיטורים ואיסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

אישה שעבדה יותר מ- 6 חודשים אצל אותו מעסיק בעת ההודעה על דבר ההיריון – מוגנת מפני פיטורים ומפני פגיעה בהיקף משרתה והכנסתה במהלך הריונה ועד תום 60 יום לאחר חזרתה לעבודתה מחופשת הלידה. מעסיק המעוניין לפטר אישה בהריון או לשנות את היקף הכנסתה או היקף משרתה, חייב לפנות למשרד התמ"ת, לממונה על עבודת נשים, בבקשה לקבל היתר לכך. המעסיק יקבל אישור שכזה רק במידה ויצליח להוכיח כי דבר הפיטורים אינו קשור להריון, אם כי שיקול הדעת של הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת הוא נרחב והיא רשאית שלא לאשר פיטורים של עובדת בהריון גם אם "על פניו" הפיטורים אינם קשורים להיריון.

אישה שעבדה פחות מ- 6 חודשים אצל אותו מעסיק בעת ההודעה על דבר ההיריון – כעיקרון המעסיק יכול לפטרה או לשנות את היקף משרתה והכנסתה באופן רגיל לאחר שימוע, ואולם פיטורים או הפחתת משרה בזמן היריון נתפסים כאפליה המנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולכן, אם יוכח שהעובדת פוטרה אך ורק מחמת הריונה, באפשרותה לתבוע את המעסיק על כך שהפלה אותה לרעה (בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה)

האם עובדת שכירה זכאית להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות הנוגעות להריון?

כן, ע"פ החלוקה הבאה:

אישה שהיקף משרתה הוא שבוע עבודה מלא, ויותר מ – 4 שעות יומיות – רשאית להיעדר עד 40 שעות במהלך ההיריון לצרכי בדיקות הנוגעות להריון, זאת בהתאם להצגת אישור רפואי על הבדיקה.

אישה אשר עובדת במשרה חלקית, עד 4 שעות עבודה יומיות – רשאית להיעדר עד 20 שעות במהלך ההיריון לצרכי בדיקות הנוגעות להריון, זאת בהתאם להצגת אישור רפואי על הבדיקה.

היעדרות לצורך בדיקות שגרה בהריון אינה נחשבת להיעדרות מפאת מחלה ואין לנכותה מימי המחלה של העובדת, אלא אם העובדת ניצלה יותר ממס' השעות המגיע לה בהתאם להיקף משרתה ואז ינוכו השעות העודפות מימי מחלתה של העובדת. היעדרויות אלו במסגרת ההיריון לצורך בדיקות הן זכות של העובדת ולא ינוכה בגינן שכר בשום צורה (עד למלוא המכסה של 20 או 40 שעות בהתאמה להיקף המשרה). בדיקת מי שפיר לדוגמא נחשבת לבדיקת שגרה הנוגעת להריון והיעדרות בגינה, גם של יומיים או שלושה תיחשב כהיעדרות לצורך בדיקות ותיכלל תחת השעות הללו.

מה לגבי נשים שמרגישות לא טוב במהלך ההיריון? האם עליהן לקחת ימי מחלה?

כן. היעדרות בחודשי ההיריון עפ"י אישור רפואי בכתב, נחשבת להיעדרות מפאת מחלה ויש לנכותה מימי המחלה הצבורים של העובדת.

ומה לגבי שמירת הריון? מתי על עובדת להגיש בקשה לשמירת הריון? באילו מקרים תאושר בקשה לשמירת הריון ע"י המוסד לביטוח לאומי?


היעדרות מהעבודה עקב שמירת היריון, של עד 30 ימים, נחשבת להיעדרות מפאת מחלה ואינה מזכה בגמלת שמירת היריון (אלא בדמי מחלה בלבד). אם ההיעדרות  נמשכת למעלה מ- 30 ימים ברציפות, על העובדת לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת שמירת היריון. המוסד לביטוח לאומי יאשר תביעה לגמלת היריון באם יוגשו לו אישורים רפואיים המעידים שההיעדרות מהעבודה משך 30 יום לפחות מקורה במצב הרפואי עקב ההיריון או בשל החשש כי מקום העבודה מסכן את האישה או את העובר, ובמילות החוק: סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת או את עוברה, או מונעים ממנה לבצע את עבודתה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה.

האם היעדרות מהעבודה במהלך שמירת הריון פוגעת בזכויותיה של העובדת במקום העבודה, כגון הפרשות לפנסיה, הבראה, או דמי חופשה?

היעדרות מהעבודה עקב שמירת היריון (המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי) אינה פוגעת בצבירת הוותק של העובדת במקום העבודה, או בצבירת זכויותיה התלויות בוותק (כגון זכות לדמי הבראה). מה שכן יכול להיפגע הוא גובה דמי החופשה, שלגביהם ייעשה החישוב בהתאם להוראות הספציפיות שבחוק חופשה שנתית. כמו כן, על המעסיק להמשיך ולהפריש בתקופת היעדרות העובדת עקב שמירת הריון את הזכויות הסוציאליות לקרן הפנסיה של העובדת וכל קרן/קופה אחרת שאליה הפריש זכויות לעובדת במהלך עבודתה. דבר זה תלוי בכך שגם העובדת מפרישה את חלקה. במקומות עבודה רבים נהוג להסדיר עניין זה רטרואקטיבית לאחר חזרתה של העובדת לעבודה מחופשת הלידה, אך חשוב שהאישה תהיה מודעת לכך ותדרוש את זכויותיה הסוציאליות ואת רציפותן.

עו"ד הדר פלד-טל הנה בעלת משרד עו"ד העוסק באופן בלעדי בדיני עבודה וזכויות עובדים.  דף הפייסבוק של עו"ד הדר פלד – טל

האמור מעלה מובא לצורך ידיעה כללית בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. מומלץ  להתייעץ עם עו"ד באופן פרטי לגבי מקרים פרטניים.

המידע המופיע במאמר מובא לצורך מידע כללי בלבד. המידע מהווה את עמדתו של כותבו ואינו מהווה חוות דעת מקצועית או רפואית. אין המאמר מהווה תחליף לבדיקה רפואית פרטנית או לדעתו של איש מקצוע. האתר או כותב המאמר לא יהיו אחראים לכל תוצאה הנובעת מפרסום תוכן זה או מכך שמי מקוראי המאמר ביצע את המוצע בו, בין אם התייעץ או שלא התייעץ כראוי עם בעל מקצוע בעניינו האישי.

Share This Post
Have your say!
00
2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.